Моб.: +359 887 494 161 | Моб.: +359 887 462 910   Follow Us In Facebook 

           01                                                                                     012b                                                                                                                                                                     
                                                                 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


„Гадевски“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.002-0081

Договор №: BG16RFOP002-2.002-0081-C01
 
Наименование на проекта: „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Гадевски“ ООД“

Дата на сключване на договора: 06.03.2017 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 06.03.2018 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Троян, с. Белиш

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 259 760.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 181 832.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 77 928.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 154 557.20 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

Компанията е с дългогодишен опит и традиции в производството на столове от масивна букова, дъбова и чамова дървесина. Производствената листа на дружеството е групирана в две основни направления: Трапезни столове и Детски столове.

Към днешна дата пред компанията стои въпросът за подобряване на управленския й капацитет по отношение на:
           • Производство на продукти при поддържане на едно и също високо качество на изработка на всички изделия, като по този начин фирмата се стреми да                                        удовлетвори потребителите;
           • Подобряване на ефикасността на контрола на потреблението на ресурсите с оглед намаляване на разходите и смекчаване на влиянието върху околната среда;
            • Оптимизириране на бизнес процесите в предприятието.

За подобряване на управленския си капацитет и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството ще инвестира във:
          • въвеждане и сертификация по ISO 9001:2015 и по ISO 14001:2015;
          • професионални услуги за разработване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в Гадевски ООД.

За повишаване на управленския капацитет на кандидата са предвидени две дейности:

1. „Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез въвеждане и сертифициране на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015“

2. „Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез разработване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в Гадевски ООД“

След успешната реализация на дейностите по проекта, фирмата ще постигне съответствие с международните стандарти за качество и околна среда; ще оптимизира ефективността на бизнес процесите и работните потоци в предприятието; ще повиши производителността си; ще увеличи средните генерирани приходи от износ и нетните си приходи от продажби. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализация.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА „ГАДЕВСКИ“ ООД“ С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.002-0081-C01

01 012b

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е„Гадевски”ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.


Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-0023

Договор №: BG16RFOP002-2.001-0023-C01

Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет на Гадевски ООД“

Дата на сключване на договора: 20.06.2016 г.

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 20.06.2017 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение:България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Троян, с. Белиш          

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 506 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева):   354 200.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 151 800.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 301 070.00 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

Производственият процес на „Гадевски" ООД се осъществява в рамките на 2 основни направления:

1.      Производство на детски столове“

2.      Производство на трапезни столове

С наличните си производствени мощностипредприятието достига максималния обем напроизводствения си капацитет и работи в режим намаксимално натоварване на мощностите.За нуждите на предприятието и след провеждане на процедури за избор на изпълнител,съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ,ще бъдат закупени 2 броя нови, високопроизводителни машини, с цел цялостното подобряване и повишаване на производствения капацитет, целево засилване на производителността при производство на столове, пълното оползотворяване на пазарния потенциал, намаляването на брака и оптимизиране на ефективността на производствената верига.За преодоляването на ограниченията пред бъдещото развитие на фирмата,ще бъдат включени две основни дейности:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал и в двете направленията.Заедно с това компанията ще подобри производителността си, ще увеличи средните генерирани приходи от износ, ще повиши ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвращаемост на направената инвестиция.По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА „ГАДЕВСКИ” ООД  С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-0023-C01

 

 

01 012b

 

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:


„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения с обособени позиции:


1. Индустриална сушилня за дървени детайли – 2 бр.

2. Дървообработващ CNC център - 1 бр.“

Приложени документи:

Приложение 3.2 Публична покана
Приложение 3.6 Методика за оценяване на офертите
Приложение 3.4 Оферта
Проект на договор
Приложение 3.3 Изисквания към офертите
Приложение 3.7 Декларация на кандидата
Списък на технически лица на кандидата