Моб.: +359 888 890 902 | Моб.: +359 887 462 910   Follow Us In Facebook 
   01                                                                                     012b              

 

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕГАДЕВСКИ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-2014

Договор №: BG16RFOP002-2.089-2014-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора: 15.10.2021г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 15.01.2022 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: с. Белиш

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 50 000.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 100 %

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19” СДОГОВОР: BG16RFOP002-2.089-2014-C01

 

 


 

 

proekti head

 
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕГАДЕВСКИ ООД има получен ваучер на стойност 20 000 лв. по процедура:BG16RFOP002-2.083„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.083-0133

Продължителност на изпълнение: 90 работни дни, считано от 04.11.2020 г.

Място на изпълнение: България, с. Белиш

Наименование на доставчика на ИКТ услуга: МОВЕН СОФТ ЕООД

Кратко описание на проекта:

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Главна цел на проекта:

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква фирмата да компенсира в значителна част негативното въздействие от последиците от пандемията и да запази изцяло персонала си.НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИBG16RFOP002-2.083-0133
       

 

   01                                                                                     012b                                                                                                                                                                     
                                                                 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


„Гадевски“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.002-0081

Договор №: BG16RFOP002-2.002-0081-C01
 
Наименование на проекта: „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Гадевски“ ООД“

Дата на сключване на договора: 06.03.2017 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 06.03.2018 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Троян, с. Белиш

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 259 760.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 181 832.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 77 928.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 154 557.20 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

Компанията е с дългогодишен опит и традиции в производството на столове от масивна букова, дъбова и чамова дървесина. Производствената листа на дружеството е групирана в две основни направления: Трапезни столове и Детски столове.

Към днешна дата пред компанията стои въпросът за подобряване на управленския й капацитет по отношение на:
           • Производство на продукти при поддържане на едно и също високо качество на изработка на всички изделия, като по този начин фирмата се стреми да                                        удовлетвори потребителите;
           • Подобряване на ефикасността на контрола на потреблението на ресурсите с оглед намаляване на разходите и смекчаване на влиянието върху околната среда;
            • Оптимизириране на бизнес процесите в предприятието.

За подобряване на управленския си капацитет и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството ще инвестира във:
          • въвеждане и сертификация по ISO 9001:2015 и по ISO 14001:2015;
          • професионални услуги за разработване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в Гадевски ООД.

За повишаване на управленския капацитет на кандидата са предвидени две дейности:

1. „Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез въвеждане и сертифициране на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015“

2. „Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез разработване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в Гадевски ООД“

След успешната реализация на дейностите по проекта, фирмата ще постигне съответствие с международните стандарти за качество и околна среда; ще оптимизира ефективността на бизнес процесите и работните потоци в предприятието; ще повиши производителността си; ще увеличи средните генерирани приходи от износ и нетните си приходи от продажби. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализация.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА „ГАДЕВСКИ“ ООД“ С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.002-0081-C01

 


 

01 012b

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е„Гадевски”ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.


Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-0023

Договор №: BG16RFOP002-2.001-0023-C01

Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет на Гадевски ООД“

Дата на сключване на договора: 20.06.2016 г.

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 20.06.2017 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение:България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Троян, с. Белиш          

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 506 000.00 лв.

Размер на БФП (в лева):   354 200.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента (в лева): 151 800.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 301 070.00 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

Производственият процес на „Гадевски" ООД се осъществява в рамките на 2 основни направления:

1.      Производство на детски столове“

2.      Производство на трапезни столове

С наличните си производствени мощностипредприятието достига максималния обем напроизводствения си капацитет и работи в режим намаксимално натоварване на мощностите.За нуждите на предприятието и след провеждане на процедури за избор на изпълнител,съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ,ще бъдат закупени 2 броя нови, високопроизводителни машини, с цел цялостното подобряване и повишаване на производствения капацитет, целево засилване на производителността при производство на столове, пълното оползотворяване на пазарния потенциал, намаляването на брака и оптимизиране на ефективността на производствената верига.За преодоляването на ограниченията пред бъдещото развитие на фирмата,ще бъдат включени две основни дейности:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал и в двете направленията.Заедно с това компанията ще подобри производителността си, ще увеличи средните генерирани приходи от износ, ще повиши ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвращаемост на направената инвестиция.По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА „ГАДЕВСКИ” ООД  С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-0023-C01

 

 


 

 

01 012b

 

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:


„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните машини и съоръжения с обособени позиции:


1. Индустриална сушилня за дървени детайли – 2 бр.

2. Дървообработващ CNC център - 1 бр.“

Приложени документи:

Приложение 3.2 Публична покана
Приложение 3.6 Методика за оценяване на офертите
Приложение 3.4 Оферта
Проект на договор
Приложение 3.3 Изисквания към офертите
Приложение 3.7 Декларация на кандидата
Списък на технически лица на кандидата